Toto je TikiWiki v1.9.8.3 -Sirius- © 2002–2007 – Tiki komunita St 22 of Jan, 2020 [22:35 UTC]
Z naší činnosti
Kruh přátel hudby
vytiskni
Základní umělecká škola, Telč,

příspěvková organizacese sídlem nám. Zachariáše z Hradce 71

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD


Vypracoval: Mgr. Lubomír Zadina, ředitel školy
Schválil: Mgr. Lubomír Zadina, ředitel školy
Pedagogická rada projednala dne: 16. října 2017
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. ledna 2018

Školní řád Základní umělecké školy, Telč, nám. Zachariáše z Hradce 71 vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, ředitel školy.

ČÁST PRVNÍ

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky


Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

 1. Školní řád pro žáky důsledně vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání (školský zákon), a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila datem svého vzniku 1. ledna 1993.
 2. Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku nového školního roku. Školení žáků se uskuteční v rozsahu nařízeném vedením školy. V třídní knize se provede o školení zápis. Školní řád je vyvěšen na úřední desce v učebně č. 4 a zveřejněn na školních internetových stránkách (www.zustelc.cz).
 3. Žák má právo na informace, má právo je vyhledávat, přijímat a rozšiřovat.
 4. Žáci mají dále právo:
  • na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání,
  • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
  • zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných celků zabývat,
  • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku,
  • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se základního uměleckého vzdělávání,
  • na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu.
  • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.
  • Mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.
 5. Práva uvedená v odstavci 4 s výjimkou písmen a), c) a f) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.
 6. Na informace podle odstavce 4 písm. b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.
 7. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

Povinnosti žáků a zákonných zástupců žáků

 1. Žáci jsou povinni:
  • řídit se zásadami tohoto školního řádu,
  • dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem,
  • docházet do vyučování pravidelně a včas,
  • účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy, které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání.
 2. Zletilí žáci jsou dále povinni:
  • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
  • nejpozději do tří dnů omluvit nepřítomnost ve vyučování, osobně, telefonicky nebo e-mailem, po ukončení nepřítomnosti omluvit nepřítomnost písemnou formou,
  • v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,
  • nepřítomnost z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem, nejpozději do tří dnů
 3. Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:
  • zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
  • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního uměleckého vzdělávání žáka,
  • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
  • dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky nebo e-mailem),
  • v případě delší nemoci žáka podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,
  • nepřítomnost žáka z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem.
 4. Pro školní matriku jsou povinni žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků uvést údaje podle § 28, odst. 2 školského zákona:
  • jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,
  • údaje o předchozím vzdělávání,
  • údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údajů o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn, pokud je tento údaj zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem poskytnut,
  • údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání,
  • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

ČÁST DRUHÁ

Provoz a vnitřní režim školy

I. Organizace školy

Základní umělecká škola je příspěvkovou organizací zřízenou Městem Telč. Jejím statutárním orgánem je ředitel školy, kterého jmenuje zřizovatel školy.
Ředitel jmenuje svého statutárního zástupce a dalšího zástupce, dle provozních potřeb a velikosti školy. (V ZUŠ Telč je ustanoven pověřený zástupce ředitele školy, který zastupuje ředitele pouze v době jeho nepřítomnosti).
Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy (§ 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání).
Umělecká rada a předmětové komise nejsou zřízeny. Jejich úlohu plní z důvodu velikosti školy a zastoupení jednotlivých nástrojů pedagogická rada.
Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě výběrového řízení nebo pokud prokáží výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání nebo pokud byli, případně stále jsou výkonnými umělci.

Technicko hospodářští pracovníci :
 • hospodářka (ekonomka, pověřená zástupkyně ředitele pro ekonomické záležitosti)
 • uklízečka – školnice.

II. Organizace výuky
Vyučování
 • Vyučování se řídí rozvrhem hodin.
 • Režim otevírání a uzavírání budov školy je stanoven na pololetí školního roku a vychází z rozvrhů hodin jednotlivých tříd a oborů, prostor ZUŠ se zavírá nejpozději po úklidu ve 20 hodin.
 • Frekvence střídání pracovních míst ve výuce je dána rozvrhem hodin. Pracovními místy mohou být: kmenové třídy, učebna hudební nauky, učebny výtvarného oboru, koncertní sál ZUŠ apod.
 • Do vyučování nosí žáci požadované školní potřeby, do výtvarného oboru doporučené pracovní oděvy.
 • Při příchodu učitele nebo jiné dospělé osoby do výuky pozdraví žáci povstáním nebo zdraví jiným způsobem podle povahy vyučovaného předmětu, v průchozích třídách při výuce nemusí žáci zdravit procházející osoby.
 • Nepřijde-li vyučující do 10ti minut po začátku výuky do třídy, oznámí žáci tuto skutečnost řediteli, zástupci ředitele nebo jinému přítomnému učiteli.
 • V době školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky 5 volných dnů ve školním roce.
 • Škola může v souladu se školním vzdělávacím programem organizovat koncerty, výstavy a vystoupení, exkurze, soustředění a další akce související s výchovně vzdělávací činností.
 • Opouštět školní budovu během vyučování není žákům dovoleno.

Vyučovací hodiny a přestávky
 • vyučovací hodina trvá 45 minut,
 • vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými přestávkami,
 • jednotlivé vyučovací hodiny mohou být slučovány do lekcí :
  • maximálně 3 hodiny v individuální a skupinové výuce, po kterých musí být výuka ukončena nebo musí následovat nejméně patnáctiminutová přestávka
  • maximálně 3 hodiny v kolektivní výuce, po kterých musí být výuka ukončena nebo musí následovat nejméně dvacetiminutová přestávka.

Vstup a pohyb po škole a v areálu školy
 • Žáci přichází do školy 10 minut před začátkem vyučování. Očistí si boty, případně se přezují v šatně nebo na jiném určeném místě. V šatnách se nezdržují déle, než je nezbytně nutné k odložení a vyzvednutí šatstva a obuvi. Bezprostředně po skončení výuky žáci opouští budovu školy. Žákům je přísně zakázáno vnášet do školy předměty, kterými by mohli ohrozit bezpečnost a zdraví svoje a jiných osob. Ve škole a v jejím areálu není dovoleno používat výrobky zábavné pyrotechniky a střelné nebo sečné zbraně. Vzhledem k nebezpečnosti těchto výrobků budou tyto žákům odebrány a případně uplatněna výchovná opatření.
 • Rodiče žáků čekají na žáky na určeném místě (lavičky v prostorách chodby a schodiště).
 • Vstup cizích osob do budovy školy je možný jen se souhlasem vedení školy a s doprovodem zaměstnance školy.
 • Není dovoleno do prostor školy (průjezd, chodby…) ukládat kola, lze použít stojany ve dvoře školy.
 • Žák se chová ve škole tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob.


ČÁST TŘETÍ

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 1. Škola je povinna při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 2. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 3. Škola je vybavena kamerovým systémem, který slouží k zajištění bezpečnosti žáků, zaměstnanců a majetku školy. Zaznamenávaná data nejsou zpracovávána, v případě deliktu budou předána policii.
 4. Škola je povinna vést evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2, a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.
 5. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.
 6. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.
 7. Žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem hlavního předmětu i učiteli kolektivních předmětů. Školení žáků se uskuteční v rozsahu určeném vedením školy. Zápis se provede do třídní knihy.
 8. Při akcích konaných mimo školu, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnosti a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel školy.
 9. Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje škola bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. S organizačním zajištěním akcí škola seznámí s dostatečným předstihem zákonné zástupce žáka a to písemnou formou.
 10. Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující. Dále musí mít škola písemné povolení k výjezdu žáka do zahraničí jeho zákonným zástupcem.
 11. Žákům není povoleno v prostorách školy kouřit, používat mobilní telefony při vyučování, nosit do školy větší částky peněz, cenné věci a nevhodné předměty, které rozptylují pozornost a ohrožují bezpečnost ostatních. Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy.
 12. V učebnách není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče. Pavlač školy slouží pouze k průchodu do učeben v zadní části školy. Je zde zakázáno se zbytečně zdržovat a naklánět přes zábradlí! Zvýšené opatrnosti je třeba dbát i na schodišti vstupu do školy.


ČÁST ČTVRTÁ

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků


 1. Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.
 2. Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.
 3. Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají svému učiteli všechny zapůjčené školní pomůcky.


ČÁST PÁTÁ

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
 1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací.
 2. Klasifikace může být doplněna slovním hodnocením, kde bude brán zřetel na cíle vzdělávání, vlastní možnosti a přístup žáka a na jeho věk. Vyučující všech předmětů prokazatelně seznámí žáky s pravidly a podmínkami klasifikace.
 3. Žák je v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu :
  • 1 - výborný,
  • 2 - chvalitebný,
  • 3 - uspokojivý,
  • 4 - neuspokojivý.
 4. Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:
  • prospěl(a) s vyznamenáním,
  • prospěl(a),
  • neprospěl(a).
 5. Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu 1 - výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5. V případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků stanovených ve školním řádu (§ 30 odst. 2 školského zákona).
 6. Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
 7. Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.
 8. Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.
 9. Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

ČÁST ŠESTÁ

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
 1. U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).
 2. U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání:
  • u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1,
  • u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.
 3. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.
 4. Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. První splátka za měsíce září až prosinec je splatná do 15. října, druhá splátka za leden až červen do 15. února. Jiný způsob splácení je možno si předem dohodnout s ředitelstvím školy (výjimečně).
 5. Studenti denního studia SŠ (VOŠ) starší 18 let, odevzdají nejpozději do 5. října aktuální potvrzení o svém denním studiu v daném školním roce. V případě, že potvrzení nebude v termínu odevzdáno, bude žákovi vystaven předpis na doplatek celkové výše v kategorii studia pro dospělé. Potvrzení o studiu musí být odevzdáno osobně v kanceláři hospodářky.
 6. Při předem omluvené plánované nepřítomnosti žáka (delší než čtyři týdny výuky nepřetržitě) lze písemně požádat o navrácení části školného.Uvedenou dobu nepřítomnosti je třeba doložit potvrzením od lékaře.
 7. Výši úplaty na školní rok dá ředitel školy na vědomí žákům školy prokazatelným způsobem.

ČÁST SEDMÁ

Ukončení vzdělávání

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
 1. Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.
 2. Žák přestává být žákem školy:
  • jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
  • jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),
  • v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
  • v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem školy jiný náhradní termín.
 3. O ukončení vzdělávání podle odstavce 2 písm. a) nebo d) je zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyrozuměn písemně do jednoho týdne od ukončení vzdělávání.


ČÁST OSMÁ

Výchovná opatření

 1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel hlavního předmětu.
 2. Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.
 3. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.
 4. Ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

Závěrečná ustanovení

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je pověřen ředitel školy.
 2. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením na úřední desce školy (učebna č. 4) a umístěním na www.zustelc.cz.
 3. Zaměstnanci školy byli s tímto řádem seznámeni při jeho projednávání, dopodrobna se s ním obeznámí prostřednictvím samostudia. Aktuálním problémům jeho plnění se budou věnovat pedagogické rady.
 4. Žáci školy jsou s tímto řádem seznámeni učiteli hlavního předmětu v den zápisu na začátku školního roku, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.
 5. Zákonní zástupci žáků jsou informováni o znění řádu školy na webových stránkách školy a na úřední desce školy.
 6. Tímto se ruší školní řád ze dne 4. září 2006.

V Telči dne 16. listopadu 2017.

Mgr. Lubomír Zadina
ředitel školy

Zapsal(a): admin poslední úprava: Čtvrtek 18 of ledna, 2018 [09:02:34 UTC] uživatelem: admin


Postaveno na Tikiwiki Postaveno na PHP Postaveno na Smarty Postaveno na ADOdb Vytvořeno pomocí CSS Postaveno na RDF
RSS Wiki rss Články RSS Galerie obrázků
Postaveno na Tikiwiki CMS/Groupware